Haberler:

Forum VIP Üyeliği açılmıştır. Detaylı Bilgi almak için iletişim adresinden mesaj yazabilir yada Whatsapp üzerinden (05058048049) iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.

Ana Menü

Genel İşletme 1 Deneme Sınavı

Başlatan maabet, 23 Ocak , 2011, 20:52:11

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

maabet

1) Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim faktörlerinin sınırlı olması

B) Doğal kaynaklar

C) İnsanların gereksinme ve istekleri

D) Kar elde etme isteği

E) Kaynakların insanlar arasında bölüşümü2) Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?

A) Dayanıklı mallar

B) Serbest mallar

C) Üretim malları

D) Dayanıksız mallar

E) Tüketim malları3) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girişimci

B) Teknoloji

C) Doğal kaynaklar

D) Sermaye

E) Emek4) Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?

A) Verimlilik

B) Ekonomiklik

C) Karlılık

D) Teknik etkenlik

E) Ekonomik etkenlik5) İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesi

B) Pazara uygun mal üretilmesi

C) Kalifiye personel istihdamına önem verilmesi

D) Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi6) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?

A) Daha yüksek kar sağlamak

B) Daha iyi olanaklara sahip olmak

C) Pazarlara daha çok egemen olmak

D) Rakip işletmelerdeki iyi personeli transfer etmek

E) Tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri ortaklaşa gerçekleştirmek7) İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuksal yapı

B) Üretim araçlarının mülkiyeti

C) Ulusal köken

D) Üretilen mal ve hizmet çeşidi

E) İşletmeler arası anlaşmalar8) İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?

A) Uzun dönemli büyüme

B) Toplumsal sorumluluk

C) Çalışanlara uygun ücret verme

D) Nitelikli mal sunma

E) Topluma hizmet9) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?

A) Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesi

B) Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesi

C) İşgücünün belirlenmesi

D) Yatırım düşüncesinin oluşması

E) Üretime geçilmesi10) İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal araştırma

B) Örgütsel araştırma

C) Ekonomik araştırma

D) Teknik araştırma

E) Yasal araştırma11) İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Projenin uygulanması

B) Ekonomik araştırmalar

C) Örgütsel araştırmalar

D) Yasal araştırmalar

E) Teknik araştırmalar

12) Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?

A) İşgücü

B) Hammadde

C) Enerji ve yakıt

D) Pazara yakınlık

E) Ulaştırma13) Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazara yakınlık

B) Özendirme önlemleri

C) İşgücü

D) Ulaştırma

E) Hammadde14) Üretim sınırlamasına giderek fiyatın belli bir seviyenin altına düşmemesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konsern

B) Bölge karteli

C) Fiyat karteli

D) Tröst

E) Miktar karteli15) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?

A) Rekabette finansal üstünlük sağlanması

B) Üretim hacminin arttırılması

C) Karın arttırılması

D) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlanması

E) Fonların kullanımında etkinlik sağlanması16) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyüme biçiminin kararlaştırılmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?

A) İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri dalı

B) İşletmenin mevcut durumu

C) Ekonominin gidişi

D) Rakip işletmelerin büyüme modelleri

E) Rakiplerin sayısı17) İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hükümet

B) Müşteriler

C) Toptancılar

D) Girdi verenler

E) Çalışanlar

18) Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet ve hırsızlık işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?

A) Görevde hatalı davranış

B) Görevi kişisel çıkarlar için kullanma

C) Denetim dışı davranış

D) Görevi kötüye kullanma

E) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma19) Aşağıdakilerden hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almaz?

A) Yasal düzenlemeler

B) Örgütsel ilişkiler

C) İçtenlik ve doğruluktan sapma

D) İletişim

E) Çıkar çatışmaları20) Endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgiyi sağlamayı kabul etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A) İşletme çalışanları ile ilgili ilkeler

B) Müşterilerle ilgili ilkeler

C) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkeler

D) Toplumla ilgili ilkeler

E) Rakiplerle ilgili ilkeler21) Başkaları aracılığı ile iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhasebe

B) İnsan kaynakları

C) Pazarlama

D) Yönetim

E) Finans22) Yöneticilerde bulunması gereken, insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilebilmesinde işbirliği yapmalarını sağlama yeteneğine ne ad verilir?

A) Karar verme yeteneği

B) Teknik yetenek

C) Politika oluşturma yeteneği

D) Kavramsal yetenek

E) Beşeri ilişkiler yeteneği23) Üretim artışını amaçlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim süreci yaklaşımı

B) Bilimsel yönetim yaklaşımı

C) Bürokrasi yaklaşımı

D) Sistem yaklaşımı

E) Durumsallık yaklaşımı24) Mevcut yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanı anlamaya çalışarak yeteneklerinden yararlanmayı amaç edinen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durumsallık yaklaşımı

B) Modern yönetim yaklaşımı

C) Neo – klasik yönetim yaklaşımı

D) Klasik yönetim yaklaşımı

E) Sistem yaklaşımı25) Öncelikle işletmenin genel amaçlarının belirlendiği planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli planlar

B) Tek kullanımlı planlar

C) Stratejik planlar

D) Eylemsel planlar

E) Taktik planlar26) Taktik planların yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla, organizasyonun alt kademe yöneticileri tarafından hazırlanan planlara ne ad verilir?

A) Stratejik planlar

B) Eylemsel planlar

C) Kısa süreli planlar

D) Taktik planlar

E) Orta süreli planlar27) Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması, yaratıcı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili gereksinmeye ne ad verilir?

A) Kendini gerçekleştirme

B) Saygınlık

C) Sosyal

D) Fizyolojik

E) Güvenlik28) Güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin, etkileyebildiği kişilerin toplamına ne ad verilir?

A) Güç yeteneği

B) Güç konusu

C) Güç türü

D) Güç alanı

E) Güç kaynakları29) Üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dikey iletişim

B) Yatay iletişim

C) Çapraz iletişim

D) Dedikodu

E) Olasılık zinciri

30) Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?

A) Görev

B) Yetki

C) Liderlik

D) Statü

E) Güç31) İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?

A) Kurmay

B) Komuta

C) Dikey

D) İşlevsel

E) Yatay32) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?

A) Endüstriyel ilişkiler

B) İş güvenliği ve işçi sağlığı

C) İşgücü planlama

D) Kalite kontrol

E) Eğitim ve geliştirme33) İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?

A) İş değerleme

B) Ölçümleme

C) Performans değerleme

D) Boylandırma

E) Nitelik değerleme34) Teorik bilgiler öğretmek ve personelin düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir?

A) Uygulamalı eğitim yöntemleri

B) Düşünsel eğitim yöntemleri

C) İşbaşı eğitim yöntemleri

D) İşdışı eğitim yöntemleri

E) Fiziksel eğitim yöntemleri35) A işletmesinin 2003 yılı personel dönüşüm oranı % 12 ise, bu oranın doğru yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlgili yılda her yüz kişiden 12' si çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır.

B) İlgili yılda her yüz kişiden 12' si işten ayrılmış yerine yenileri alınmıştır.

C) İlgili yılda toplam 120 kişi işten ayrılmıştır.

D) İlgili yılda her yüz kişiden 12' si işten atılmıştır.

E) İlgili yılda her yüz kişiden 12' si işten atılmış yerine yenileri alınmıştır.36) Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?

A) Genç personele

B) Yaşlı personele

C) Deneyimsiz personele

D) İşe yeni alınan personele

E) Verimsiz personele
AŞAMAYI ERTELEME HERŞEYİ GÖNLÜNCE YAŞA UNUTMA Kİ HAYAT KISA...

maabet

AŞAMAYI ERTELEME HERŞEYİ GÖNLÜNCE YAŞA UNUTMA Kİ HAYAT KISA...

maabet

Bunlarda cevapları :


1. C -
2. B -
3. B -
4. A -
5. D -
6. D -
7. B -
8. B -
9. C -
10. D -
11. A -
12. C -
13. E -
14. E -
15. B -
16. E -
17. B -
18. C -
19. A -
20. E -
21. D -
22. E -
23. B -
24. C -
25. C -
26. B -
27. A -
28. D -
29. A -
30. B -
31. A -
32. D -
33. C -
34. D -
35. A -
36. D -
AŞAMAYI ERTELEME HERŞEYİ GÖNLÜNCE YAŞA UNUTMA Kİ HAYAT KISA...

maabet

AŞAMAYI ERTELEME HERŞEYİ GÖNLÜNCE YAŞA UNUTMA Kİ HAYAT KISA...